مطالعات کاربردی کرامت

                                                                    کرامت  در جهان سلام  چیست ؟

   

                                                                          

کرامت با ارزش ذاتی فرد و ارزشهایی که در نهان دارد مرتبط  است و به شدت به احترام ، شناخت ، ارزش خود و امکان انتخاب برای زندگی کردن با کرامت و در شان و منزلت مورد احترام  به حقوق بنیادی  انسانها  تعریف شده که شامل :

 

آزادی عاری از خشونت و سوء استفاده

آزادی عاری از تبعیض

 خود مختاری و خودگردانی

مشارکت در سیاست گذاری

 

 

SHARING KNOWLEDGE IS THE POWER

SHARING TECHNOLOGY IS THE POWER

بالا