معیارهای ارزیابی متقاضیان گواهینامه سلامت سازمانی

 

14 شاخص ارزیابی سلامت سازمانی عباتنداز:

1 - هوشمندی سازمانی

2 - جهت گیری 

3 - رهبری

4 - اعتبار و سرمایه اجتماعی

5 - فرهنگ سازمانی

6 - انگیزش

7 - سازماندهی و هماهنگی

8 - مسئولیت پذیری و پاسخگویی

9 - یادگیری و نوآوری 

10 - سرمایه انسانی 

11 - حقوق ذینفعان 

12 - منابع و شرکا

13 - قابلیت ها و فرآیندهای سازمانی

14 - خشنودی ذینفعان

بالا