معرفی جامعه جهانی سلام

معرفی جامعه جهانی سلام

جامعه جهانی سلام اجتماعی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که خواهان رضایتمندی و خشنودی در این جامعه هستند.

خشنودی چیست؟ خشنودی، نوعی احساس خوشبختی و رضایتمندی است که در فرد بوجود می‌آید و بستـگی بـه نگرش و طرز تلقی و برداشت وی از محیط اطراف، جامعه و دنیای امروز خود دارد.

هدف از تشکیل جامعه جهانی سلام چیست؟ هدف از تشکیل جامعه جهانی سلام این است که اشخاص سلامی (ی) با زیبا زیستن، تجربه ای جدید را در خود بوجود آورند و با استراتژی" خشنودی برای همه"آرامش، صلح، امنیت، سلامتی، اعتماد، محبت، حفظ کرامت انسانی، قانونمندی و نشاط را در جامعه جهانی سلام احساس نموده و در راستای تحقق زندگی سلامی تلاش نمایند.

 

ارزش‌های بنیادین جامعه جهانی سلام چیست؟ ارزش‌های بنیادین، ارزش‌های اخلاقی هستند که در عملکرد، رفتار و گفتار افراد سلام (ی ) تجلی پیدا کند.

 

ارزش‌های بنیادین جامعه جهانی سلام شامل:

  1. ارزش‌های اخلاقی که در فرد سلام (ی) وجود دارد
  2. ارزش‌های اخلاقی که در سازمان یا موسسه سلام (ی) وجود دارد
  3. از مجموع ارزش‌های اخلاقی فرد و سازمان سلام (ی) شاخص‌های خشنودی برای جامعه جهانی سلام بوجود می‌آید

         

 

 

 

 

          

 

        منشور جامعه جهانی سلام

  • تمامی افراد جامعه جهانی سلام با  استراتژی "خشنودی برای همه " باید از سلامتی، امنیت، آرامش، اعتماد، کرامت انسانی، صلح و محبت، قانونمندی و نشاط برخوردار باشند.
  • در جامعه جهانی سلام، تمامی افراد، سازمان و موسسات سلام (ی) باید به وظایف خود واقف باشند و مسؤلانه در جهت دستیابی به  استراتژی " خشنودی برای همه " گام بردارند و برآیند اقداماتی که صورت می‌گیرد همسو و همآهنگ، در راستای اهداف تعیین شده باشد.
  • در جامعه جهانی سلام، تحقق " خشنودی " برای افراد سلامی  می‌بایستی با تامین اشتغال پایدار، مسکن ارزان، ازدواج آسان، آموزش مستمر، بهداشت و سلامت و صیانت از کرامت انسانی، صورت گیرد.
  • تمامی افراد جامعه جهانی سلام،با همفکری و همکاری نزدیک و با جلب مشارکت و مساعدت نهادهای مسئول، در راستای تحقق زندگی سلام (ی)  تلاش می‌کنند.
  • آنچه که در برنامه استراتژی " خشنودی برای همه" اهمیت دارد و از خصوصیات این برنامه است، تلاش جهت پیشگیری از بروز انواع آسیب‌ها برای همه افراد و سازمان‌هایی که به جامعه جهانی سلام می‌پیوندند، می‌باشد.

بالا