تعاریف کلیدی

 

تعریف جامعه: جامعه متشکل از افرادی است که گرد هم جمع آمده و مناسبات و روابطی در میان آنها بوجود می آید.

تعریف جهانی: فرآیندی که بر اساس آن مردم جهان در یک جامعه واحد و فراگیر جهانی به یکدیگر می‌پیوندند.

تعریف سلام: سلام نام شریف خداوند است و به معنی سلامت ، صلح، آشتی و درود گفتن می‌باشد، و اولین کلمه احترام آمیزی است که در برخوردهای اجتماعی، در راستای ایجاد صمیمیت و دوستی ادا می‌شود. 

جامعه جهانی سلام، اجتماعی است از افراد، سازمان ها و شرکت ها که متعهد به ارزش های اخلاقی سلام هستند و به عنوان اشخاص سلام (ی) به جامعه جهانی سلام می پیوندند تا به خشنودی دست یابند.

خشنودی چیست؟ خشنودی، نوعی احساس خوشبختی و رضایت مندی است که در فرد بوجود می‌آید و بستـگی بـه نگرش و طرز تلقی و برداشت وی از محیط اطراف، جامعه و دنیای امروز خود دارد.

 

تشکیلات جامعه جهانی سلام وابسته به بنیاد سلام و کرامت جهانی است.

بنیاد سلام و کرامت جهانی، که به اختصار بنیاد جهانی سلام نامیده می‌شود، سازمانی است مردم نهاد، دارای شخصیت حقوقی و قانونی مستقل، غیر دولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و داوطلبانه که بر اساس احترام به کرامت انسانی بدون تبعیض از حیث فرد،گروه سازمان، قشر، نژاد، جنسیت، زبان و دین، خدمات خـود را ارائـه می‌نماید.

 

بالا