خدمات جامعه

در جامعه جهانی سلام خدمات متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی به شرح زیر ارائه می شود:

  - معرفی مدل"سلامت سازمانی" به سازمان ها، موسسات و شرکت هایی که تمایل به دریافت گواهینامه سلامت سازمانی سلام دارند.

 - معرفی"علامت سلام" به سازمان ها، موسسات و شرکت هایی که تمایل به دریافت گواهینامه محصول برای اطمینان  دادن به مشتریان از کیفیت کالا و سلامت خدمات خود دارند.

 - معرفی"نشان سلام" به دارندگان گواهینامه سلامت سازمانی

 - معرفی پذیرش عضویت در باشگاه سلام

 - معرفی موضوعات مطالعاتی و پژوهشی جهت ارائه راه حل ها و پیشنهادات کاربردی به مسئولین دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر

 - معرفی آموزش های سلام برای پرورش شهروند و جهان وند سلام (ی) و هم چنین پرورش مدیران و رهبران آینده با رویکرد جانشین پروری

 - ایجاد فرصت های شغلی داوطلبانه

 - ایجاد کارورزی داوطلبانه

-  برگزاری نشست ها و کنفرانس های سلام

 

 

                                           

بالا