کارگاههای آموزشی سازمان های سلام (ی)

 

  • مبانی فکری کسب موفقیت، ثروت آفرینی و رفاه
  • هوشمندی سازمانی
  • ابزارسازی هوش کسب و کار سازمانی 
  • فنون بهبود تصویر ذهنی سازمانی
  • ترکیب موفق تیم سازی در سازمان
  • تعامل با شرکای سازمانی
  • پذیرش مسئولیت اجتماعی شرکتها، رضایتمندی جامعه
  • جایگاه سرمایه اجتماعی و سرمایه سازمانی 
بالا