پرسشنامه درخواست صدور گواهی نامه کاربرد علامت سلام

 

 

 

پرسشنامه

درخواست صدور گواهی کاربرد علامت سلام

 مرکز علامت سلام

 

الف) مشخصات کلی شرکت

فارسی:

 

لاتین:

نام کامل شرکت

تلفن مستقیم:

موبایل:       

ایمیل:                                                                                                                                          

نام و نام خانوادگی

مدیرعامل

 

نشانی دفتر مرکزی:

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

نشانی کارخانه:

تلفن:

نمابر:                                                       آدرس سایت شرکت:

نماینده مدیریت:

نام و نام خانوادگی:

تلفن:

موبایل:                                                                       ایمیل:

ب) محصولات تولیدی

نام محصول

1-

2-

3-

4-

5-

 

ج) اطلاعات پرسنلی و سازمانی

سطح شغلی

تعداد

مدیران و روسا

 

تکنسین ها

 

مهندسین

 

کارکنان

 

کارگران

 

 

 

بالا