نشان سلام

نشان سلام چیست؟

نشان سلام، یک تعالی و تضمین کننده سلامت سازمانی است. یک جایزه ملی و بین المللی است. 

دریافت کننده نشان سلام،مشخص می کند که شاخص های سلامت سازمانی را در سازمان، موسسه یا شرکت خود بخوبی پیاده کرده و لایق دریافت نشان سلام می باشد.

هر سازمان، موسسه و یا شرکتی که نشان سلام را دریافت کند، اعتماد مسئولین، ناظران، مشتریان و ذینفعان خود و آحاد جامعه را به همراه دارد.

 

                                                                                            

 

اجزاء نشان سلام، طرحی است گرافیکی، با زمینه و طرح اسلیمی سبزرنگ، این نشان پس از کسب امتیازات با شاخص‌های سلامت سازمانی و طی مراسم رسمی به افراد، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها اعطا می‌گردد.                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                         

عـلامت مـویـد این اسـت کـه نشـان سـلام در مرجـع جهانـی ثبـت عـلائـم تجـاری در سـوئیـس تــحت شمـاره   53369/2015 در 7 کـلاس بین المللی 36،39،41،43-32،35-29   به ثبت رسیده است.

 

جشنواره اعطای نشان سلام

از کسانیکه مفتخر به دریافت گواهینامه سلامت سازمانی شده اند در 27 مهر ماه مطابق با 19 اکتبر هر سال در روز سـلام و کرامـت جـهانـی( روز جهانی کرامت) دعوت می شود که در جشنواره اعطای نشان سلام شرکت نمایند.

در این جشنواره به 14 سازمان، موسسه و شرکتی که بالاترین امتیاز را در ارزیابی از مولفه های مدل سلامت سازمانی کسب کرده باشند لوح سلام همان مولفه اعطا می شود.

فقط به یک سازمان، موسسه و شرکتی که بالاترین امتیاز را از مجموع امتیازات مولفه ها کسب کرده باشد تندیس نشان سلام اعطا خواهد شد.

 

                                                         لوح مولفه های سلام در سلامت سازمانی

 

 

لوح رهبری سلامت سازمانیسلام

 

 

لوح سازماندهی و هماهنگی سلام

 

 

لوح حقوق ذینفعان سلام

 

 

 

 

 

 

لوح هوشمندی سازمانی سلام

 

 

لوح مسئولیت پذیری و پاسخگویی سلام

 

 

لوح منابع و شرکاء سلام

 

 

 

 

 

 

لوح اعتبار و سرمایه اجتماعی سلام

 

 

لوح یادگیری و نوآوری سلام

 

 

لوح قابلیت ها و فرآیندهای سازمانی سلام

 

 

 

 

 

 

لوح فرهنگ سازمانی سلام

 

 

لوح سرمایه انسانی سلام

 

 

لوح خشنودی ذینفعان سلام

 

 

 

 

 

 

نشان انگیزش سلام 

 

 

نشان رویکرد سلامت سازمانی سلام

 

 

 

                                           

                                         

                                          فرآیند برگزاری جشنواره اعطای نشان سلام

 

                                                   

اقدامات دبیرخانه برای برگزاری جشنواره اعطای نشان سلام شامل سه مرحله فعالیت می باشد:

 

الف- قبل از برگزاری جشنواره

1-  سیاستگذاری : تدوین و معرفی طرح و ایجاد سازمان جشنواره

2-  تامین محتوا : شامل سیاستگذاری و تولید محتوای لازم از طریق انتخاب اعضاء، ایجاد مدیریت و برنامه ریزی جلسات کمیته های جشنواره

3-  دبیرخانه : شامل ثبت نام و پذیرش شرکت کنندگان، فعالیت های پشتیبانی و تدارکات جشنواره و مدیریت سامانه  های اطلاعاتی جشنواره

4- تامین مالی و جذب حامیان : شامل تدوین و اجرای استراتژ ی ها و رو شهای مختلف سازماندهی حامیان و جذب نهادها، سازما ن ها و شرکت های داوطلب در طرح ارزیابی

5-  روابط عمومی : شامل اطلاع رسانی، پاسخگویی و تعامل با مخاطبان ملی و بین المللی جشنواره

6-  فعالیت ها ی حوز ه فناوری اطلاعات:  شامل طراحی، را ه انداز ی و نگهداری سایت جشنواره با توجه به ایجاد دبیرخانه دائمی.

 

ب- در زمان برگزاری

1-  اجرای برنامه های تشریفاتی و هماهنگی با سایر سازما نهای اجرایی

2-  مدیریت سالنها و نمایشگا هها

3-  پوشش رسانه ای

4-  سایر اقدامات پشتیبانی و لجستیک

 

ج- پس از برگزاری

1-  اشاعه دستاوردها: شامل کلیه فعالیت های مرتبط با تدوین و اطلا ع رسانی گزارش نهایی نتایج و دستاور دهای برگزاری جشنواره

2- آموزش همگانی : شامل برگزاری دور ه های کوتا ه مدت و بلندمدت در جهت توسعه و معرفی مفاهیم سلامت سازمانی سلام

3-  رصد اجتماعی:  بررسی و پیگیری دائمی اقدامات هم راستـا و مخـالف با سـلامت سازمانی نهـادها، سـازمـا ن ها و شـرکت ها به عنـوان دید ه بان در حوزه سلامت سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا