نشست ها، کنفرانس ها و نمایشگاه های سلام

 

22 مارس

02 فروردین

روز جهانی آب

 22 آوریل

02اردیبهشت

روز بین المللی زمین

26 آوریل

06 اردیبهشت

روز جهانی مالکیت معنوی

15 می

25 اردیبهشت

روز بین المللی خانواده

21 می

31 اردیبهشت

روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه

22 می

01 خرداد

روز جهانی تنوع زیستی

11 ژوئیه

20 تیر

روز جهانی جمعیت

30 جولای

08 مرداد

روز بین المللی دوستی

12 اوت

21 مرداد

روز بین المللی جوانان

19 اوت

28 مرداد

روز جهانی انسان دوستی

21 سپتامبر

30 شهریور

روز بین المللی صلح

28 سپتامبر

06 مهر

روز جهانی قلب

7 اکتبر

15 مهر

روز جهانی اسکان بشر

15 اکتبر

23 مهر

روز بین المللی زنان روستایی

16 اکتبر

24 مهر

روز جهانی غذا

19 اکتبر

27 مهر

روز جهانی کرامت

10 نوامبر

19 آبان

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه (یونسکو)

16 نوامبر

25 آبان

روز بین المللی بردباری

5 دسامبر

14 آذر

روز بین المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی

 

بالا