صدور پروانه اعتبار سنجی و گواهینامه ها

جامعه جهانی سلام برای موسسات و شرکت های ارزیابی کننده، بازرسی و ممیزی که شاخص های مدل سلامت سازمانی سلام را رعایت کرده و تائید صلاحیت شده باشند، پروانه اعتبارسنجی صادر می نماید. حوزه فعالیت موسسات اعتبارسنج سلام(ی) در محدوده سازمان ها، موسسات، شرکت ها، بنگاه های اقتصادی، خدماتی و تولیدی است که متقاضی دریافت گواهینامه سلامت سازمانی و یا گواهی کاربرد علامت سلام باشند.

بالا