اعطای نمایندگی

گردش کاراعطای نمایندگی استانی بنیاد جهانی سلام

 

  • درخواست متقاضی همراه با رزومه خود که به ایمیل salaamglobal@gmail.com   یا واتس آپ بنیاد جهانی سلام(09122838683) ارسال می نماید
  • ارسال دستورالعمل اعطای نمایندگی به متقاضی توسط دبیرخانه بنیاد
  • دریافت کتبی موافقت متقاضی که مطابق با شرایط مندرج در دستورالعمل اقدام خواهد کرد به انضمام اسکن کارت ملی و اسکن یک قطعه عکس 3*4
  • طرح درخواست متقاضی در هیات مدیره بنیاد
  • پس از تایید هیات مدیره و تصویب هیات امنا اقدام بعدی صورت میگیرد
  • ارسال قرارداد اعطای نمایندگی استانی به متقاضی توسط دبیرخانه بنیاد
  • امضای قرارداد اعطای نمایندگی استانی بین نمایندگی استانی و مدیرعامل بنیاد
  • اعطای پروانه نمایندگی استانی به نماینده به صورت رسمی توسط رئیس هیات مدیره و رئیس هیات امنا و مدیر عامل بنیاد در محل نمایندگی استان

 

دستورالعمل اعطای نمایندگی

ماده 1:

بنیاد جهانی سلام می تواند امور، وظایف و مسئولیت های مربوط به توسعه فعالیت های کمی و کیفی خود را در چارچوب رسالت و اهداف بنیاد در یک حوزه جغرافیایی مشخص به نماینده و یا نمایندگان واجد شرایط به عنوان دفتر نمایندگی بنیاد واگذار نماید.

ماده 2 :

نماینده از بین شخصیت های حقیقی و حقوقی واجد شرایط انتخاب می گردد. تعیین صلاحیت نماینده بعهده کمیته تایید صلاحیت و ارزشیابی بنیاد می باشد.

تبصره: کمیته تایید صلاحیت و ارزشیابی بنیاد در جلسات خـود، شرایط نماینـده را از لـحاظ قابلیت های سخت افزاری، نرم افزاری و توانایی در برقراری ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و تصویب می نماید. اولویت انتخاب با نماینده ای است که از حسن شـهرت و دانـش کـافی در زمینه مدیریت سازمان های مردم نهاد و راهبردهای عملی بنیاد سلام برخوردار باشد.

ماده 3:

نماینده موظف است پس از اینکه توسط کمیته تایید صلاحیت و ارزشیابی انتخاب گردید، قبل از اخذ پروانه نمایندگی، دوره های آموزشی که بنیاد برای آشنایی نمایندگان با فلسفه و چیستی و چرایی بنیاد برگزار می کند، شرکت نماید.

ماده4:

در جهت بسط همکاری و براساس قراردادی که اعتبار آن دو سال می باشد پس از امضا طرفین، چگونگی ارجاع و گردش کار و سایر مسائل تبیین خواهد شد، این قرارداد پس از تراضی و توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده5:

مسئولیت عملیات و اقدامات و هزینه های کارشناسی، استخدامی، مالیاتی، بیمه ای و غیره بعهده نماینده خواهد بود مگر اینکه در قرارداد به نوع دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده 6:

نظارت بر حسن اجرای فعالیت های نماینده بعهده بنیاد است.

ماده7:

نماینده موظف است هزینه های تامین دفتر کار با کادری ورزیده و محل اداری مناسب و تجهیز آن و پرسنل آشنا بامقوله فلسفه سلام را اقدام نماید ضمنا ظرف یک ماه پس از امضاء قرارداد بهره برداری از دفتر را آغاز نماید.

ماده 8:

هر یک از طرفین می توانند در صورت نقض تعهدات توسط طرف دیگر، با ابلاغ کتبی، ظرف یک ماه به فسخ قرارداد اقدام نماید. البته طرفین موظف به اجرای کارهای ارجاع شده تا تاریخ فسخ قرارداد هستند.

ماده 9:

1-9  برای جلب مشارکت و همکاری سایر دستگاه ها، سازمان ها و شرکت ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های دولتی و خصوصی استان، نمایندگی بنیاد مبادرت به تشکیل "شورای سیاستگزاری بنیاد در استان" می نماید.

2-9  "شورای سیاستگزاری بنیاد در استان" بالا ترین رکن سیاستگزاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی بنیاد را در استان مربوطه بعهده دارد.

3-9  تصمیمات شورای سیاستگزاری بنیاد در استان در چارچوب اساسنامه و مصوبات بنیاد می باشد.

4-9  در صورتی که شورای سیاستگزاری استانی پیشنهادی برای بهبود روش سازمانی و همچنین فعالیت ها و یا سایر موارد در استان داشته باشد به مدیر عامل بنیاد منعکس می نماید. پاسخ در اسرع وقت به نمایندگی داده می شود.

5-9  تعداد اعضای شورای سیاستگزاری بنیاد در استان 5 نفر می باشد که از بین آن ها یک نفر رئیس، یک نفر دبیر که ترجیحا نماینده بنیاد در استان است و 3 نفر عضو می باشد که با حکم رئیس هیات مدیره بنیاد جهانی سلام به مدت 2 سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آن ها نیز بلامانع است.

6-9  تصمیمات شورای سیاستگزاری با تایید 3 نفر از اعضا رسمیت می یابد و برای اجرا به نماینده استانی ابلاغ می شود.

7-9  جلسات شورای سیاستگزاری استانی هر یک ماه یکبار و در صورت ضرورت و بنا به دعوت نماینده استانی تشکیل می شود. نسخه ای از صورتجلسات شورا برای مدیر عامل بنیاد ارسال می گردد.

ماده 10 :

نماینده بابت خدماتی که ارائه می دهد و همچنین فعالیت های کمی و کیفی توسعه ای، از محل دریافت ارائه خدمات از طریق بنیاد به او پرداخت خواهد شد.

الف - فعالیت های بازاریابی

نماینده درازای فعالیت هایی که فقط برای بنیاد بازاریابی می نماید در ازای هر فعالیت بازاریابی که منجر به عقد قرارداد شود  20 درصد از کل مبلغ قرارداد را از بنیاد دریافت می نماید.

ب - گسترش فعالیت و انجام آن فعالیت توسط نماینده

نماینده بابت قراردادهایی که خود با متقاضیان راسا در استان منعقد می نماید می بایستی با سه امضا ( متقاضی، بنیاد، نماینده) باشد، این نوع از قراردادها که نماینده نیز خود مجری انجام قرارداد است،  می بایستی مبلغ 25 درصد از کل قرارداد را بابت نظارت و حق امتیاز (رویالتی) به بنیاد بپردازد.

تبصره: حق الزحمه نمایندگی و بازاریابی موضوع ماده 10 بند الف و ب فوق بعد از امضای قرارداد در یک دوره یک ماهه  محاسبه و پرداخت شود.

ماده 11:

نماینده لازم است بر اساس درجه بندی استان ها معادل50 الی 100  میلیون ریال سفته تهیه و به عنوان تضمین حسن انجام کار در اختیار بنیاد قرار دهد.

منظور از درجه بندی استانی کلانشهرها و سایر است.

ماده 12:

توافق میان بنیاد و نماینده در شرایط غیرمترقبه، تابع قوانین غیرمترقبه خواهد بود.

ماده 13:

این دستورالعمل در 13 ماده و 2 تبصره در تاریخ 06/08/95 به تائید هیات مدیره و تصویب هیات امنا بنیاد رسید.

 

 

Top