توانمندسازی بنیاد

خلاصه اساسنامه

بنیاد سلام وکرامت جهانی

 

اهداف بنیاد در اساسنامه

الف: کلیات

جهت گیری به سوی یک جامعه توسعه یافته با هویت مشترک و زیست مسلمانی، رویکرد جدیدی را با نشر، ترویج و کاربردی کردن نام سلام که از اسماء الله است برای تعامل و مبادلات اجتماعی و اقتصادی با بهره گیری از مدل های جدید و پیشرفته و تمامی ظرفیت های جوامع بشری که بتوان امنیت، آرامش، رحمت، سعادت، حسن اعتماد را با حفظ کرامت انسانی به جامعه ارائه داد.

ب: روش اجرای هدف

از طریق راهبری، مدیریت و انجام پژوهش، آموزش، مشاوره، اطلاع رسانی از رسانه های گروهی و شبکه ها، برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها، تدوین و ترویج استاندارد سازی و صدور گواهینامه سلام، ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی، بازرسی و ممیزی کیفیت با استفاده از مدل های جدید و پیشرفته و بهره گیری از چاپ کتب و نشریات علمی و تخصصی با بکارگیری از امکانات اغنیاء  مالی و فکری و ظرفیت های موجود و قابل دسترس.

 

هیات امناء بنیاد در اساسنامه

به موجب ماده 12 اساسنامه، هیات امناء عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی و فوق العاده مجامع عمومی را تشکیل می دهد.

تعداد اعضاء هیات امناء 11  نفر می باشد.

به موجب ماده 13 اساسنامه، چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضاء هیات امناء به علل فوت، عزل و یا استعفاء غیرممکن شود، هیات امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضاء بعنوان عضو هیات امناء انتخاب می نماید.

به موجب ماده 14 اساسنامه، هیات امناء، مجمع عمومی عادی سالانه را در دیماه تشکیل می دهد.

                                   

وظایف هیات امناء در مجمع عمومی عادی

به موجب ماده 15 اساسنامه:

 • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان( اصلی و علی البدل)
 • استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس ها
 • تعیین خط مشی کلی بنیاد
 • بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره
 • تعیین عضو جانشین هیات امناء
 • تصویب ترازنامه و بودجه بنیاد
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها
 • عزل اعضای امناء، هیات مدیره و بازرسان

وظایف هیات امناء در مجمع عمومی فوق العاده

به موجب ماده 17 اساسنامه:

 • تصویب تغییرات اساسنامه
 • بررسی و تصویب یا رد انحلال بنیاد
 • تغییر در میزان سرمایه
 • انحلال قبل از موعد
 • هر گونه تغییر در ماهیت

هیات مدیره بنیاد در اساسنامه

 • به موجب ماده 19 اساسنامه:

تعداد اعضای هیات مدیره، 5 نفر اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد

 • به موجب تبصره 2 ماده 19 اساسنامه:

شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی  تا دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود

 • به موجب ماده 21 اساسنامه:

جلسات هیات مدیره بطور مرتب حداقل هر یک ماه یکبار تشکیل می شود و بنا به ضرورت جلسه فوق العاده نیز تشکیل می گردد.

 • به موجب ماده 23 اساسنامه:

هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب می شود.

 • به موجب ماده 24 اساسنامه:

هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره بنیاد را مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه به استثناء موضوعاتی که در صلاحیت خاص هیات امناء می باشد، دارا است.

 • به موجب تبصره 2 ماده 24 اساسنامه:

هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری بنیاد تا مبلغ 000/000/000/10 ریال بدون تصویب مجمع عمومی راسا اقدام نماید.

مدیر عامل در اساسنامه

 • به موجب ماده 31 اساسنامه:

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی بنیاد است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد، نماینده بنیاد محسوب شده و از طرف بنیاد حق امضاء دارد.

 • به موجب تبصره 3 ماده 31 اساسنامه، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود.

وظایف مدیر عامل بنیاد در اساسنامه

 • به موجب ماده 32 اساسنامه:

مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت نیز می باشد.

 • به موجب ماده 33 اساسنامه، حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیات مدیره تعیین می گردد.

 

بودجه بنیاد و سال مالی در اساسنامه:

 • به موجب ماده 35 اساسنامه، بودجه بنیاد از طریق ذیل تامین می شوند:

الف  هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی

ب-  وقف و حبس

پ وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین نامه

 • به موجب تبصره 36 اساسنامه، سال مالی بنیاد منطبق با سال شمسی بوده و همواره با پایان اسفنـد ماه ختـم می شود.

                                                   

 

                                                                                                         عضویت در سازمان ها

                                       

                                                                                                اتحادیه بین المللی جاده بزرگ ابریشم                                

 

                              

    

 

 

 

 

 

بالا