موضوعات پژوهش

موضوع های راهبردی و مشورتی برای مطالعه و ارائه راه حل و پیشنهادهای کاربردی  شامل:

 

بهبود کارکرد اقتصادی و اشتغال زایی

تقویت ظرفیت ها برای اهداف توسعه هزاره سوم

تقویت حکومت مداری مطلوب

تسهیل انتقال دانش و فن آوری

توسعه پایدار مدیریت بلایا و بازدهی انرژی

حاکمیت قانون

آب

کشاورزی و غذا

سلامت و بهداشت

عمران، آبادانی و مسکن ارزان

آموزش

تغییرات آب و هوایی و اثرات زیست محیطی

نوجوانان، جوانان و کهنسالان

 ازدواج آسان و پایدار

 ایمنی و پیشگیری از آسیب های رفتاری

استاندارد و کیفیت

سلامت سازمان، کمال سازمان ها

پرورش مدیران و رهبران آینده

حقوق شهروند سلام (ی)، حقوق سازمان سلام (ی)

بالا