پژوهش های انجام شده

- تدوین دانشنامه جهانی سلام 1394 

- طرح پژوهشی "جایگاه برند سلام و راهکارهای تبدیل آن به برندی شاخص از ج . ا . ایران در عصر جهانی شدن" 1394

بالا