خدمات بنیاد

 

بنیاد جهانی سلام خدمات متنوعی را در چارچوب اهداف خود ارائه می نماید. این خدمات شامل:

  • مشاوره به دستگاه های اجرایی و قانون گذاری کشور
  • همکاری و تعامل با سازمان ها و موسسات داخلی و بین المللی در چارچوب اهداف و مسئولیت های اجتماعی بنیاد
  • اعطای نشان سلام
  • و سایر خدمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی که در جامعه جهانی سلام ارائه می شود 

      ( به منو جامعه جهانی سلام مراجعه شود)

بالا