وظایف و خدمات بنیاد

 

بنیاد جهانی سلام به منظور همکاری و تعامل با سازمان ها و موسسات داخلی و بین المللی و در چارچوب اهداف و مسئولیت های اجتماعی خود، خدمات زیر را  ارائه می دهد:

  • مشاوره به دستگاه های اجرایی و قانون گذاری کشور در خصوص امنیت انسانی
  • اعطای "نشان سلام" بعنوان برترین جایزه تعالی به دارندگان  "گواهینامه سلامت سازمانی" که با مدل تعالی سازمان سلام ارزیابی شده اند 
  • انتصاب "سفیر سلام" 
  • اعطای نمایندگی بنیاد سلام
  • برگزاری نشست های ماهانه "شبی با سلام"
  • برگزاری همایش ها و کنفرانس های فرهنگی مرتبط با اهداف بنیاد
  • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با اهداف بنیاد
بالا