کمیته تائید صلاحیت و ارزشیابی

ارکان کمیته تائید صلاحیت و ارزشیابی بنیاد سلام

ارکان کمیته تائید صلاحیت و ارزشیابی بنیاد سلام شامل: 1- شورای سیاستگزاری 2- رئیس کمیته 3- دبیرخانه 

شورای سیاستگزاری کمیته تائید صلاحیت و ارزشیابی، بالاترین رکن تصمیم گیری و تصمیم سازی را در چارچوب اهداف و وظایف بنیاد جهانی سلام بعهده دارد. این شورا متشکل از 5 نفر عضو می باشد.

رئیس شورای سیاستگزاری            علیرضا معیری

دبیر و رئیس کمیته                          علی حکیم عطار

عضو                                               محمدرضا دهشیری

عضو                                              محمدعلی حسینی

عضو                                              علی اکبر کوهستانی

 

 

بالا