کمیته روابط بین الملل و دیپلماسی سلام

دیپلماسی به عنوان ابزاری برای پیشبرد روابط بین الملل مورد توجه است. رویکرد جدید به روابط بین الملل رویکرد مطالعات صلح می باشد که صلح را در معنای موسع آن تعریف می کند نه فقط به عنوان نبود جنگ. در این حال مسائلی مانند صلح پایدار و صلح عادلانه مطرح می شود.

روند روابط بین الملل از جنگهای کلاسیک میان کشورها به منازعات حرکت نموده است و در قرن بیست و یکم بیشتر شاهد منازعات کوچک و بزرگ در سراسر دنیا هستیم. ظهور بازیگران غیردولتی مانند گروههای شبه نظامی و تروریستی نیز از خصوصیات این دوران است که روند مذاکره و رسیدن به صلح را پیچیده تر نموده است. صلح و حل منازعه یکی از روشهای مهم دستیابی به صلح است. نبود ساز و کارهای حل منازعه در منطقه خاورمیانه این منطقه را بحرانی کرده است.

کمیته دیپلماسی بنیاد سلام تلاش خواهد نمود رویکرد جدیدی به دیپلماسی و روابط بین الملل ارائه دهد و با استفاده از مدل سلام آن را تبیین نماید. در این راستا برگزاری نشستهای علمی، پروژه های مطالعاتی و همکاری با نهادهای بین المللی فعال در زمینه دیپلماسی، صلح و روابط بین الملل در دستور کار کمیته خواهد بود.

بالا