کمیته جوانان سلام

کمیته جوانان بنیاد جهانی سلام

این کمیته در آبان 1395 تشکیل شد. هدف آن ترویج ارزشهای بنیاد سلام شامل صلح و کرامت انسانی میان جوانان در سطح ملی و بین المللی است. کمیته دارای اعضاء فعال با سوابق مختلف است. کمیته قصد دارد با سازمانهای بین المللی فعال در حوزه جوانان برای گسترش فعالیتهای خود در عرصه بین الملل همکاری نماید.

بالا