برنامه همایش و کنفرانس های سال 1403

 21 مارس

     

      1 فروردین               

 روز بین المللی نوروز

15 می

 25 اردیبهشت

 روز بین المللی خانواده

 30 جولای  8 مرداد  روز بین المللی دوستی
 12 اوت  21 مرداد  روز بین المللی جوانان
 16 اکتبر  24 مهر  روز جهانی غذا
19 اکتبر   27 مهر  روز جهانی کرامت
 13 نوامبر  22 آبان  روز جهانی مهربانی
 20 فوریه  1 اسفند  روز جهانی عدالت اجتماعی
 20 مارس  29 اسفند  روز بین المللی شادی
بالا