برنامه همایش و کنفرانس های سال 1400

21 مارس

01 فروردین

روز بین المللی نوروز

 15 می

25اردیبهشت

روز بین المللی خانواده

30 جولای 08 مرداد روز بین المللی دوستی
12 اوت 21 مرداد روز بین المللی جوانان

16 اکتبر

24 مهر

روز جهانی غذا

19 اکتبر

27 مهر

روز جهانی کرامت

13 نوامبر

22 آبان

روز جهانی مهربانی

20 فوریه

01 اسفند

روز جهانی عدالت اجتماعی

20 مارس

29 اسفند

روز بین المللی شادی

بالا