پرورش و آموزش های سلام

- کارگاه های آموزشی سلامت فردی و خانواده سلام (ی)

- کارگاه های آموزشی سازمان های سلام (ی)

- پرورش شهروند سلام (ی)

- پرورش جهان وند سلام (ی)

- پرورش رهبران و مدیران آینده (جانشین پروری)

پژوهش های انجام شده

- تدوین دانشنامه جهانی سلام 1394 

- طرح پژوهشی "جایگاه برند سلام و راهکارهای تبدیل آن به برندی شاخص از ج . ا . ایران در عصر جهانی شدن" 1394

پرورش شهروند و جهان وند سلام(ی)

بالا