کمیته تائید صلاحیت و ارزشیابی

ارکان کمیته تائید صلاحیت و ارزشیابی بنیاد سلام

ارکان کمیته تائید صلاحیت و ارزشیابی بنیاد سلام شامل: 1- شورای سیاستگزاری 2- رئیس کمیته 3- دبیرخانه 

شورای سیاستگزاری کمیته تائید صلاحیت و ارزشیابی، بالاترین رکن تصمیم گیری و تصمیم سازی را در چارچوب اهداف و وظایف بنیاد جهانی سلام بعهده دارد. این شورا متشکل از 5 نفر عضو می باشد.

رئیس شورای سیاستگزاری            علیرضا معیری

دبیر و رئیس کمیته                          علی حکیم عطار

عضو                                               محمدرضا دهشیری

عضو                                              محمدعلی حسینی

عضو                                              علی اکبر کوهستانی

 

 

کمیته تعهد به منشور زمین

 

                                                                   روز جهانی زمین

 

                                               

 

 

روز جهانی زمین پاک هر ساله روز 22 آوریل مصادف با 2 اردیبهشت در تمام دنیا گرامی داشته می شود و به همه مردم روی زمین یادآوری می کند که نباید سیاره خود؛ زمین را فراموش کنند و به فکر حفظ آن باشند

ادامه مطلب: کمیته تعهد به منشور زمین

اعطای نمایندگی

گردش کاراعطای نمایندگی استانی بنیاد جهانی سلام

 

  • درخواست متقاضی همراه با رزومه خود که به ایمیل salaamglobal@gmail.com   یا واتس آپ بنیاد جهانی سلام(09122838683) ارسال می نماید
  • ارسال دستورالعمل اعطای نمایندگی به متقاضی توسط دبیرخانه بنیاد
  • دریافت کتبی موافقت متقاضی که مطابق با شرایط مندرج در دستورالعمل اقدام خواهد کرد به انضمام اسکن کارت ملی و اسکن یک قطعه عکس 3*4
  • طرح درخواست متقاضی در هیات مدیره بنیاد
  • پس از تایید هیات مدیره و تصویب هیات امنا اقدام بعدی صورت میگیرد
  • ارسال قرارداد اعطای نمایندگی استانی به متقاضی توسط دبیرخانه بنیاد
  • امضای قرارداد اعطای نمایندگی استانی بین نمایندگی استانی و مدیرعامل بنیاد
  • اعطای پروانه نمایندگی استانی به نماینده به صورت رسمی توسط رئیس هیات مدیره و رئیس هیات امنا و مدیر عامل بنیاد در محل نمایندگی استان

 

دستورالعمل اعطای نمایندگی

ماده 1:

بنیاد جهانی سلام می تواند امور، وظایف و مسئولیت های مربوط به توسعه فعالیت های کمی و کیفی خود را در چارچوب رسالت و اهداف بنیاد در یک حوزه جغرافیایی مشخص به نماینده و یا نمایندگان واجد شرایط به عنوان دفتر نمایندگی بنیاد واگذار نماید.

ماده 2 :

نماینده از بین شخصیت های حقیقی و حقوقی واجد شرایط انتخاب می گردد. تعیین صلاحیت نماینده بعهده کمیته تایید صلاحیت و ارزشیابی بنیاد می باشد.

تبصره: کمیته تایید صلاحیت و ارزشیابی بنیاد در جلسات خـود، شرایط نماینـده را از لـحاظ قابلیت های سخت افزاری، نرم افزاری و توانایی در برقراری ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و تصویب می نماید. اولویت انتخاب با نماینده ای است که از حسن شـهرت و دانـش کـافی در زمینه مدیریت سازمان های مردم نهاد و راهبردهای عملی بنیاد سلام برخوردار باشد.

ماده 3:

نماینده موظف است پس از اینکه توسط کمیته تایید صلاحیت و ارزشیابی انتخاب گردید، قبل از اخذ پروانه نمایندگی، دوره های آموزشی که بنیاد برای آشنایی نمایندگان با فلسفه و چیستی و چرایی بنیاد برگزار می کند، شرکت نماید.

ماده4:

در جهت بسط همکاری و براساس قراردادی که اعتبار آن دو سال می باشد پس از امضا طرفین، چگونگی ارجاع و گردش کار و سایر مسائل تبیین خواهد شد، این قرارداد پس از تراضی و توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده5:

مسئولیت عملیات و اقدامات و هزینه های کارشناسی، استخدامی، مالیاتی، بیمه ای و غیره بعهده نماینده خواهد بود مگر اینکه در قرارداد به نوع دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده 6:

نظارت بر حسن اجرای فعالیت های نماینده بعهده بنیاد است.

ماده7:

نماینده موظف است هزینه های تامین دفتر کار با کادری ورزیده و محل اداری مناسب و تجهیز آن و پرسنل آشنا بامقوله فلسفه سلام را اقدام نماید ضمنا ظرف یک ماه پس از امضاء قرارداد بهره برداری از دفتر را آغاز نماید.

ماده 8:

هر یک از طرفین می توانند در صورت نقض تعهدات توسط طرف دیگر، با ابلاغ کتبی، ظرف یک ماه به فسخ قرارداد اقدام نماید. البته طرفین موظف به اجرای کارهای ارجاع شده تا تاریخ فسخ قرارداد هستند.

ماده 9:

1-9  برای جلب مشارکت و همکاری سایر دستگاه ها، سازمان ها و شرکت ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های دولتی و خصوصی استان، نمایندگی بنیاد مبادرت به تشکیل "شورای سیاستگزاری بنیاد در استان" می نماید.

2-9  "شورای سیاستگزاری بنیاد در استان" بالا ترین رکن سیاستگزاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی بنیاد را در استان مربوطه بعهده دارد.

3-9  تصمیمات شورای سیاستگزاری بنیاد در استان در چارچوب اساسنامه و مصوبات بنیاد می باشد.

4-9  در صورتی که شورای سیاستگزاری استانی پیشنهادی برای بهبود روش سازمانی و همچنین فعالیت ها و یا سایر موارد در استان داشته باشد به مدیر عامل بنیاد منعکس می نماید. پاسخ در اسرع وقت به نمایندگی داده می شود.

5-9  تعداد اعضای شورای سیاستگزاری بنیاد در استان 5 نفر می باشد که از بین آن ها یک نفر رئیس، یک نفر دبیر که ترجیحا نماینده بنیاد در استان است و 3 نفر عضو می باشد که با حکم رئیس هیات مدیره بنیاد جهانی سلام به مدت 2 سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آن ها نیز بلامانع است.

6-9  تصمیمات شورای سیاستگزاری با تایید 3 نفر از اعضا رسمیت می یابد و برای اجرا به نماینده استانی ابلاغ می شود.

7-9  جلسات شورای سیاستگزاری استانی هر یک ماه یکبار و در صورت ضرورت و بنا به دعوت نماینده استانی تشکیل می شود. نسخه ای از صورتجلسات شورا برای مدیر عامل بنیاد ارسال می گردد.

ماده 10 :

نماینده بابت خدماتی که ارائه می دهد و همچنین فعالیت های کمی و کیفی توسعه ای، از محل دریافت ارائه خدمات از طریق بنیاد به او پرداخت خواهد شد.

الف - فعالیت های بازاریابی

نماینده درازای فعالیت هایی که فقط برای بنیاد بازاریابی می نماید در ازای هر فعالیت بازاریابی که منجر به عقد قرارداد شود  20 درصد از کل مبلغ قرارداد را از بنیاد دریافت می نماید.

ب - گسترش فعالیت و انجام آن فعالیت توسط نماینده

نماینده بابت قراردادهایی که خود با متقاضیان راسا در استان منعقد می نماید می بایستی با سه امضا ( متقاضی، بنیاد، نماینده) باشد، این نوع از قراردادها که نماینده نیز خود مجری انجام قرارداد است،  می بایستی مبلغ 25 درصد از کل قرارداد را بابت نظارت و حق امتیاز (رویالتی) به بنیاد بپردازد.

تبصره: حق الزحمه نمایندگی و بازاریابی موضوع ماده 10 بند الف و ب فوق بعد از امضای قرارداد در یک دوره یک ماهه  محاسبه و پرداخت شود.

ماده 11:

نماینده لازم است بر اساس درجه بندی استان ها معادل50 الی 100  میلیون ریال سفته تهیه و به عنوان تضمین حسن انجام کار در اختیار بنیاد قرار دهد.

منظور از درجه بندی استانی کلانشهرها و سایر است.

ماده 12:

توافق میان بنیاد و نماینده در شرایط غیرمترقبه، تابع قوانین غیرمترقبه خواهد بود.

ماده 13:

این دستورالعمل در 13 ماده و 2 تبصره در تاریخ 06/08/95 به تائید هیات مدیره و تصویب هیات امنا بنیاد رسید.

 

 

دستورالعمل اداره کمیته ها

دستورالعمل اداره کمیته ها

 

شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیته‌های تخصصی بنیاد سلام .

 

مقدمه: به‌منظور بررسی دقیق و کارشناسی مسائل، پیشنهاد‌ها ، طرح‌ها و برنامه‌های ارجاعی به

کمیته‌های تخصصی موضوع این دستورالعمل و در راستای کارآمدی و انجام صحیح‌تر وظایف

کمیته‌های تخصصی بنیاد، این دستورالعمل تدوین می‌شود.

 

ماده 1:

تعاریف

تعریف کمیته: کمیته در اصل به معنی سپردن است. اما اصطلاحاً کمیته به مجمعی گویند که از طرف یک مقام صلاحیت‌دار برای بررسی امری یا آماده کردن طرحی یا اجرای تصمیمی انتخاب شوند. در حقیقت کمیته از حیث مفهوم مترادف کلمه‌ی کمیسیون است، با این تفاوت که کمیته می‌تواند قدرت اجرایی نیز داشته باشد ، بدین معنی که ممکن است به یک کمیته مأموریت داده شود که پس از تبادل‌نظر و مشورت تصمیمی اتخاذ کند و آن را به مرحله اجرا درآورد. نکته قابل‌توجه در تفاوت بین کمیسیون و کمیته آنست که به نظر می‌رسد وسعت دایره عمل کمیته بیش از کمیسیون است و تعداد افرادی که در یک کمیسیون شرکت می‌کنند محدودتر و کمتر از تعداد افرادی است که در یک کمیته مسئولیت امری را بر عهده می‌گیرند.

تعریف کارگروه: هیاتی از افراد که برای رسیدگی، پژوهش اقدام یا تهیه گزارش در مورد کاری تعیین می‌شوند.

 کارگروه در فرانسه Comite, Committee نامیده می‌شود.

ماده 2:

عضویت هرکدام از اعضای مشمول این دستورالعمل با در نظر گرفتن شاخص‌ها و معیارهای زیر خواهد بود:

الف: داشتن تخصص، دانش و اطلاعات مرتبط

ب: داشتن تجربه و مهارت‌های مرتبط

ج: علاقه‌مندی و تمایل اعضا

ماده 3:

ارکان هر کمیته‌ تخصصی شامل:

1-شورای سیاستگزاری 2- رئیس کمیته تخصصی 3- دبیرخانه می باشد.

شورای سیاستگزاری کمیته، بالاترین رکن تصمیم گیری و تصمیم سازی را در چارچوب اهداف و وظایف بنیاد جهانی سلام بعهده دارد.

تبصره 1:تعداد اعضای شورای سیاستگزاری، حداقل 5 نفر متشکل از یک رئیس، یک دبیر که ترجیحا رئیس کمیته تخصصی است  و 3 عضو می‌باشد که با حکم رئیس هیات مدیره بنیاد سلام به مدت دوسال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها نیز بلامانع است.

تبصره 2: عناوین و تعداد کمیته های تخصصی بسته به شرایط و تصمیم هیات‌ مدیره بنیاد کاملاً متنوع و متغیر است.

ماده 4:

جلسات کمیته ها، ماهیانه و بنا به ‌ضرورت، به‌ صورت فوق‌العاده هم تشکیل می‌گردد.

ماده 5:

کمیته ها مسائل و پیشنهاد هایی که به آن ها ارجاع می شود با توجه به ماهیت و نوع طرح ‌ها و برنامه‌ ها، بررسی نموده و در صورت نیاز اقدام به تشکیل جلسات تخصصی مربوطه  می نمایند.

تبصره 1: کمیته ها غیر از طرح‌ها و برنامه‌های ارجاع شده، می‌توانند پیشنهادات خود را نیز در قالب طرح و پروژه اجرا نمایند.

ماده 6 :

رؤسای کمیته ها هر سه ماه یک‌ بار گزارشی از تعداد جلسات و محتوای مباحث مطرح‌ شده در جلسات خود را به اطلاع هیات ‌مدیره می‌رسانند.

ماده 7:

 حداکثر زمان برای بررسی طرح‌ها و برنامه‌های ارجاع شده به کمیته ها یک ماه بوده، مگر در مواردی که نیاز به زمان بیشتری داشته باشند.

ماده 8:

 کمیته‌های تخصصی در صورت نیاز می‌توانند از خدمات کارشناسی و مشاوره‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و... دولتی و خصوصی با پرداخت حق‌الزحمه، مطابق با آیین‌نامه بنیاد سلام استفاده نمایند.

ماده 9:

 همکاری رؤسای کمیته‌های تخصصی با بنیاد به‌ صورت انعقاد قرارداد شراکت و با توافق طرفین می‌باشد و علی‌القاعده درصدی از مبالغ دریافتی که از بازاریابی و فروش طرح‌ های پیشنهادی آن‌ها به دست می‌آید، پرداخت می‌شود.

ماده 10:

 وظایف کلی و عام کمیته‌های تخصصی بنیاد به شرح زیر می‌باشد:

10-1- بررسی طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های ارجاعی و مکاتبات واصله و مربوطه

10-2- ارائه پیشنهادات و طرح‌های جدید به مدیرعامل بنیاد

10-3- ارائه راهکارهای لازم به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی

10-4- بررسی چالش‌ها، مشکلات، و نارسایی‌های کشور و ارائه راه حل‌های کاربردی

10-5- پیشنهاد دعوت از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و متخصصین به‌منظور استماع سخنان و دیدگاه‌های آنان در بررسی طرح‌ها

ماده 11:

 هریک از کمیته‌های تخصصی، تصمیمات و مصوبات و همچنین برای نگهداری مطلوب مکاتبات و مراسلات، دفتر ثبت داشته  و صورتجلسات رابه امضاء اعضاء حاضر در جلسات برسانند.

ماده 12:

 ارتباط کمیته‌ها با بنیاد از طریق مدیرعامل بنیاد می‌باشد و برای مکاتبه دارای سربرگ بنیاد و عنوان کمیته مربوطه نیز در سربرگ درج می‌شود و کلیه‌ی مسئولیت‌های ناشی از تعهدات ، مکاتبات و امضاء به عهده رئیس کمیته تخصصی می‌باشد.

 این دستورالعمل مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره در بیست و چهارمین جلسه هیئت‌مدیره تائید و به تصویب هیات امنای بنیاد سلام و کرامت جهانی رسید.

پرورش شهروند و جهان وند سلام(ی)

کارگاه های  آموزشی برای پرورش شهروند و جهان وند

 

1- مهارت های آینده ساز

2- اخلاق سلام(ی) و موفقیت در زندگی با 42 اصل سلام(ی)

3- حقوق و مطالبات شهروند سلام(ی) در 6 حوزه امنیت انسانی 

4- ایجاد نبوغ و دانش مالی خانواده

 

مهارت های آینده ساز 

شهروند جهانی سلام تا سال 1400 نیازمند چه مهارت هایی هست؟

سرنوشت خود را بدست گیرید

امروزه در جوامع اطلاعاتی، شهروند جهانی سلام به عنـوان انسـان عصـر اطـلاعـات، نیـازمند یک سـری تـوانـائی ها می باشد که با کمک آنها بتواند فعالیتی را شروع کرده و ضمن هدایت درست آن، موجبات پیشرفت کسب و کار را نیز فراهم کند. مهارت های شـغلی آینـده مبنایی تحلیـلی دارد که در آن نـقش عـوامل مخـتلف در نظر گرفته شــده اند. این مهارت ها عبارتند از :
1- مهارت اداراک و منطق
شهروند جهانی سلام، انسان 1400 است که باید در خصوص درک عمیق و پی بردن به اهمیت موضوعات، توانمند بوده و بتواند مسائل بیان شده را در کفه احساس و تعقل تشریح کرده و به شناختی جامع و کل نگر نسبت به پدیده های پیرامونی خود دست یابد.
2- هوش اجتماعی
شهروند جهانی سلام، موجودی است اجتماعی، و باید قدرت کنار آمدن و ارتباط برقرار کردن با دیگران را داشته باشد. هوش انواع مختلف دارد که یکی از مهم ترین انواع آن هوش اجتماعی یا میان فردی است. افراد دارای هوش اجتماعی علاوه بر توانایی سازماندهی گروه، قادر به مذاکره اصولی برای حل مسائل بوده، روابط شخصی باکیفیتی دارند و همچنین می توانند ضمن شناخت و بصیرت درخصوص عواطف و علایق و انگیزه های درونی دیگران، به تجزیه و تحلیل اجتماعی دست بزنند. لذا شهروند جهانی سلام درسال 1400 باید از قابلیت ارتباط عمیق و مستقیم با دیگران و درک واکنش و تعاملات با آنها برخوردار باشد.
3- تفکر بدیع و سازگار پذیر
فصل مشترک انسان های خلاق آینده، بهره گیری از الگو های فکری تحول گرا، سازنده و در عین حال متضاد با باورهای رایج زمانه است. انسان توانمنـد آینده همواره خارج از عرف و چارچـوب می اندیشد، برای هر پدیده ای، سوالی دارد و به هر راه حلی هر چند تمسخرآمیز فکر می کند. به قول انیشتین، هر کودنی می تواند مسائل را بزرگتر، پیچیده تر و زمخت تر کند، اما برای حرکت در جهت عکس باید تفکری بدیع و سازگارپذیر با شرایط محیطی داشته باشد. شهروند جهانی سلام در سال 1400 مهارت تفکر و ارائه راه حل و پاسخ هایی فراتر از دستورالعمل ها را دارد.
4- شایستگی های فرا فرهنگی 
محیط کاری و اکوسیستم آن چند فرهنگی شده و شهروندان جهانی سلام به عنوان انسان های شایسته دارای مهارت کارکردن در بسترهای متفاوت فرهنگی هستند.

5- تفکر محاسباتی
شهروند جهانی سلام در 1400 قادر است حجم بالایی از اطلاعات و داده را تحلیل و به مفاهیم انتزاعی تبدیل کند تا از این طریق و به کمک قوه استدلال خود بتواند داده های ورودی را درک کند. در این دیدگاه، ذهن انسان به عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات تصور شده و تفکرنیز شکلی از مـحاسبـه تـلقی می گردد.
6- سواد رسانه های جدید
همه در دریایی از اطلاعات گرفتار آمده ایم و فراگیری شنا کردن در این دریا یا غرق شدن در آن، چالش هایی هستند که ما با آن مواجه هستیم. هنگامی که دهکده جهانی تحقق یابد، در این دریای اطلاعات، لازم است شهروندان جهانی سلام به سواد جدیدی به نام سواد رسانه ای دست یابند تا بتوانند بوسیله توسعه مطالب، و با استفاده از رسانه های جدید از آن در جهت گسترش روابط خود بهره گیری کنند.
7- علوم میان رشته ای و چند رشته ای
شهروند جهانی سلام در درک مفاهیم دانش وعلوم چند رشته ای تسلط و مهارت دارد. دنیای آینده دنیای رشته های میان رشته ای است.
8- ذهن طراحی
با توجه به تغییرات پر شتاب جهانی، ضرورت عبور از تفکرات قدیمی عصر اطلاعات، که برپایه تحلیل های منطقی، ریاضی و شبه کامپیوتری بنا شده است لازم است برای دنیای امروز بیندیشیم و زندگی کنیم. دنیایی که در آن "طراحی" مهمتر و اثربخش تر از جمع و تفریق و محاسبات ریاضی و مهندسی است. ذهن طراح قادر به ارائه و توسعه وظایف و فرایندهای شغلی به شکل خروجی های مطلوب است.
9- مدیریت شناختی
علوم و فناوریهای شناختی، حوزه ای است میان رشته ای که سعی بر کشف اسرار مغز، ذهن و کارکردهای شناختی انسان دارد و به او در استفاده بهینـه از کارکردهای مغـزی کمـک می کنـد. علوم شناختی در تعامل با رشته های علوم و اعصاب، روان شناسی، زبان شناسی، مردم شناسی، علوم تربیتی، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن پدید آمده است و علاوه بر تحقیقات پایه در زمینه مغز و کارکردهای شناختی انسان، درصدد توسعه فناوری هایی است که بتواند در رفع کاستی های ذهن و مغز و تقویت آوا شناختی اش موثر باشد. 
10-تعامل مجازی
حضور در تیم ها و شبکه های مجازی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ارتباطات، تحصیل، تفریح و سرگرمی، تسهیل امور و تجارت الکترونیک 5 کارکرد مهم برای فضای مجازی به شمار می رود.

 

ایجاد نبوغ و دانش مالی خانواده

 

  • کارگاههای ایجاد نبوغ و دانش مالی خانواده

1 - کارگاه پرورش ایجاد نبوغ مالی

2 - طبقه بندی مالی خانواده

3 - چگونه هوش مالی خانواده را افزایش دهیم

4 - پرورش هوش اقتصادی و نبوغ مالی کودکان

5 - موفقیت مالی در زندگی 

 

بالا